Profil absolventa

Študijný program sa zameriava na získanie vedomostí, zručností a spôsobilostí, ktoré absolventa predurčujú k výkonu priamej sociálnej práce s klientom, napr. rodinou, deťmi, mlá­dežou, osobami vyššieho veku, chorými, zdravotne znevýhodnenými, závislými osobami, ľuďmi bez domova atď. Absolvent ba­kalárskeho štúdia je schopný navrhovať formy sociálnej pomoci a sociálne systémy tak, aby spĺňali požiadavky na udržanie a zlepšenie kvali­ty života klientov, vytvárať občiansky prospešné a podporné aktivity a implementovať ich do pra­xe. Absolvent má vedomosti o formách a metódach sociálnej práce, o sociálnej politike štátu a o jej vývojových trendoch, teórii sociálnej práce a o jej aplikovaní na sociálne problémy.

 

Uplatnenie absolventov

Absolventi sociálnej práce majú možnosť uplatnenia sa na trhu práce ako sociálni pracovníci so spôsobilosťou na pôsobenie v sociálnej oblasti v rámci štátnej správy, samosprávy ako aj
tretieho sektora. Realizácia a presadenie sa absolventov sociálnej práce sa vzťahuje na päť
kľúčových rezortov – ministerstvo školstva, ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny,
ministerstvo vnútra, ministerstvo spravodlivosti a ministerstvo zdravotníctva.

 

Podmienky prijatia

V súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19 posúva FSVaZ termín podávania prihlášok Bc. študijných programov do 15.8.2020. FSVaZ akceptuje elektronicky podané prihlášky bez nutnosti zasielania papierových verzií. Do elektronickej prihlášky odporúčame nahrať skeny všetkých potrebných príloh. Úradne overené kópie vysvedčení, maturitné vysvedčenie postačí predložiť v termíne stanovenom FSVaZ, najneskôr v deň zápisu na štúdium.

 

Základná podmienka prijatia na štúdium (podľa § 56 ods. 1 zákona č. 131/2002 o VŠ)

  • študijný program si môžu zvoliť absolventi stredných škôl zo Slovenskej republiky a zo zahraničia, ktorí svoje stredoškolské štúdium ukončili maturitnou skúškou (resp. ekvivalentnou skúškou) a predložia o tom právoplatný doklad do termínu stanoveného FSVaZ;
  • uchádzači, ktorí k stanovenému termínu plnenia základnej podmienky prijatia túto podmienku nesplnia, ale splnia ďalšie základné podmienky prijatia na štúdium stanovené FSVaZ a zároveň získajú potrebný počet bodov pre prijatie, môžu byť na štúdium prijatí podmienečne stým, že sú povinní preukázať plnenie základnej podmienky najneskôr v deň určený na zápis na štúdium(podľa § 58 ods. 1 zákona č. 131/2002 o VŠ).

 

Po posúdení plnenia základných podmienok prijatia na štúdium, budú prijatí uchádzači s najvyšším počtom dosiahnutých bodov podľa kritérií výberu uchádzačov stanovených FSVaZ.

 

Podrobné informácie tu

 

 

Prijímacia skúška 

Prijímacia skúška v prijímacom konaní na štúdium so začiatkom od akademického roka 2020/2021 je v študijnom programe Sociálna práca odpustená.

 

Termíny

Deň otvorených dverí na FSVaZ –

Podanie prihlášky na štúdium – 15.8.2020

Prijímacie konanie najneskôr do –

 

Prihláška a poplatky

Uchádzač o štúdium sa prihlasuje na štúdium vyplnením prihlášky a jej odoslaním v stanovenom termíne na príslušnú fakultu. Na štúdium na UKF v Nitre sa môže uchádzač prihlásiť vyplnením:

  • papierovej prihlášky (poplatok 30,00 eur)
  • elektronickej prihlášky (poplatok 25,00 eur)

Papierové prihlášky prijíma FSVaZ UKF v Nitre na aktuálnych tlačivách  zverejnených na stránke MŠVVaŠ.

FSVaZ UKF v Nitre preferuje prihlasovanie študentov formou elektronickej prihlášky.

 

Pri elektronickom prihlasovaní sa na štúdium uchádzač:

  • vyplní elektronickú prihlášku
  • vytlačí elektronickú prihlášku
  • potvrdí elektronickú prihlášku
  • odošle podpísanú prihlášku s prílohami poštou
  • Uchádzač sa môže prihlásiť aj na viac študijných programov, na jednej prihláške však uvedie iba jeden študijný program.

 

O pracovisku, ktoré zabezpečuje študijný program

Katedra sociálnej práce a sociálnych vied realizuje vzdelávanie v študijnom odbore Sociálna práca, na bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni štúdia, v dennej aj externej forme   štúdia.  Katedra sociálnej práce a sociálnych vied má rozvinutú, a ďalej rozvíja, spoluprácu so slovenskými, českými a zahraničnými pracoviskami v oblasti stáží študentov i pedagógov, ako aj v oblasti spolupráce a participácie pri riešení vedecko-výskumných projektov. Od roku 2015 je pracovisko riadnym členom Európskej asociácie škôl sociálnej práce (EASSW). Zamestnanci a zamestnankyne katedry intenzívne spolupracujú so zariadeniami sociálnych služieb a ďalšími subjektmi, ktoré vykonávajú sociálnu prácu. Výskumne sa pracovisko zameriava na oblasť sociálnej práce s rôznymi cieľovými skupinami.

Viac info na: www.kspsv.fsvaz.ukf.sk

Sociálna práca Bc

You May Also Like